Declarația pentru Fondul de mediu se poate depune online

În Monitorul Oficial nr. 544 din 3 iulie 2019 a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului nr. 572 din 11 iunie 2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
Conform acestui ordin, declaraţiie privind obligaţiile la Fondul se pot depune și online, ca metodă alternativă de depunere a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.

Pentru a se putea depune online declarația pentru Fondul de mediu, este necesară obținerea unei semnături electronice care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătură electronică, emis de un prestator de servicii calificat, acreditat.

Care sunt pașii de urmat?

1. Obținerea unui cont de acces în aplicaţia informatică a AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu)

Pentru a obține contul de acces în aplicaţia informatică a AFM, reprezentantul legal al contribuabilului va depune la sediul AFM o solicitare scrisă conform anexei nr. 1.
„ANEXA nr. 1: Formular – Solicitare deschidere cont de acces în serviciul „Depunere declaraţii on-line”
Prin prezenta, subsemnatul, ……………………………, deţinător al CNP …………………………., în calitate de reprezentant legal al contribuabilului/plătitorului ………………………………….., C.U.I. …………………………, cu adresa de e-mail ……………………. şi cu nr. telefon mobil …………………….., confirm intenţia de acces în serviciul „Depunere declaraţii on-line” pentru contribuabilul/plătitorul menţionat şi solicit generarea contului de acces şi a parolei de utilizator.
Data: …………………
Denumire contribuabil/plătitor …………………
Reprezentant legal ………….. (nume şi prenume) …………… „

AFM generează un cont de acces şi o parolă pentru fiecare contribuabil pe care le comunică reprezentantului legal. După intrarea în posesie a contului şi a parolei, reprezentantul legal are obligaţia să modifice parola de utilizator.
Contul de acces va permite reprezentantului legal accesarea următoarelor funcţiuni ale serviciului „Depunere declaraţii on-line”:
a)vizualizarea istoricului declaraţiilor comunicate;
b)vizualizarea situaţiei plăţilor efectuate la Fondul pentru mediu;
c)vizualizarea notificărilor referitoare la administrarea contului de acces, confirmarea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi referitoare la actele administrativ-fiscale, a actelor de procedură şi altor documente ori informări comunicate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

2. Înrolarea în aplicaţia informatică a AFM

Înrolarea în aplicaţia informatică a AFM se face prin completarea unui Formular – Cerere de înrolare
” Formular – Cerere de înrolare
Prin prezenta, subsemnatul, ………………………., deţinător al CNP ………………………….., în calitate de: |_| reprezentant legal al contribuabilului/plătitorului ……………………., C.U.I. …………………; |_| împuternicit desemnat prin declaraţia notarială dată de reprezentantul legal al contribuabilului/ plătitorului ……………….., C.U.I. ………………………, solicit înrolarea în serviciul „Depunere declaraţii on-line” pentru contribuabilul/plătitorul:
Denumire: ……………………..
C.U.I.: ……………..
…….
Data: ……………………… „

Cererea de înrolare se semnează electronic și va avea atașată o declaraţie notarială care va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
a)datele de identificare ale contribuabilului;
b)datele de identificare ale reprezentantului legal;
c)datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line”;
d)adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; e)acordul privind primirea de informări prin poşta electronică;
f)acceptul privind termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line

Pentru aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori depune direct la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu declaraţia notarială, în original.Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, AFM aprobă cererea de înrolare şi comunică un mesaj electronic de confirmare la adresa de e-mail indicată în cerere.După aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată va fi considerată persoană înrolată pe platforma serviciului „Depunere declaraţii on-line”.

Cum se face revocarea persoanei înrolate?
Orice intenţie de revocare a persoanei înrolate se notifică prin completarea electronică a solicitării corespunzătoare, pusă la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”, concomitent cu comunicarea unei solicitări scrise, transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către AFM.

Ce se întâmpla dacă expiră valabilitatea mandatului acordat?
În situaţia în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea mandatului acordat, se reia procedura de înrolare.

Ce se întâmplă dacă expiră valabilitatea certificatului calificat?
În situaţia în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea certificatului calificat, se va efectua reînnoirea cu un nou certificat calificat pentru semnătură electronică. Până la aprobarea de către AFM a cererii de înrolare, accesul respectivei persoane în cadrul serviciului „Depunere declaraţii on-line” va fi suspendat.
Prelungirea valabilităţii împuternicirii acordate persoanei înrolate se realizează prin intermediul unei noi declaraţii notariale, în original, care va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori va fi depusă direct la sediul AFM, iar forma electronică a acesteia va fi încărcată în serviciul „Depunere declaraţii on-line”. După reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică de către un prestator de servicii calificat, persoana înrolată completează „Solicitarea de prelungire a recunoaşterii certificatului” pusă la dispoziţie în cadrul serviciului „Depunere declaraţii on-line”, care va fi semnată cu noul certificat calificat pentru semnătură electronică.

Suntem sociali: