Impozit dividende – Declaratia Unică dividende – actualizare 2022

Model AGA Dividende editabil – la finalul articolului

Ce sunt dividendele?

Definiția scurtă…

Dividendele reprezintă partea din profit care revine fiecărui asociat sau acționar.
O societate care la finalul anului a înregistrat profit, îl poate distribui către asociații/acționarii firmei, proporțional cu părțile sociale/numărul de acțiuni deținute de către fiecare.

Definiția din codul fiscal…
Dividendul reprezintă o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:
a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operaţiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;
b) o distribuire efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii de către persoana juridică;
c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;
e) o distribuire de prime de emisiune, proporţional cu partea ce îi revine fiecărui participant;
f) o distribuire de titluri de participare în legătură cu operaţiuni de reorganizare, prevăzute la art. 32 şi 33.
Se consideră dividende din punct de vedere fiscal şi se supun aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende:
(i) câştigurile obţinute de persoanele fizice din deţinerea de titluri de participare, definite de legislaţia în materie, la organisme de plasament colectiv;
(ii) veniturile în bani şi în natură distribuite de societăţile agricole, cu personalitate juridică, constituite potrivit legislaţiei în materie, unui participant la societatea respectivă drept consecinţă a deţinerii părţilor sociale;

Pentru a putea fi repartizate dividende, trebuie ca societatea să aibă profit de repartizat.Acest profit se poate repartiza sub formă de dividende, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Asociaților sau Acționarilor (AGA), respectiv Hotarârea Asociatului Unic.

Plata dividendelor se face în termenul stabilit de AGA, dar nu mai târziu de șase luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Ce impozite se datorează pentru dividendele repartizate?

Pentru dividendele repartizate în anul 2019, se datorează un impozit dividende 2019 de 5%, aplicat la suma repartizată.
Obligația calculării și reținerii lui revine persoanei juridice, odată cu plata dividendelor către asociați/acționari. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.
În situația în care dividendele au fost repartizate, dar nu au fost plătite efectiv către asociați/acționari până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declară și se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, după caz.

Se datorează contribuție la asigurări sociale pentru dividende (pensie – CAS)?
Veniturile din dividende nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale.

Se datorează contribuție la asigurări sociale de sănătate pentru dividende (sănătate – CASS)?

Pentru veniturile din dividende se datorează contribuție la asigurări sociale de sănătate în anumite condiții.
Dividendele efectiv plătite asociaților/acționarilor se compară cu plafonul reprezentând 12 salarii de bază minime brute pe țară.Pentru anul 2019, acest plafon este egal cu 24.960 lei ( 2.080 lei * 12 luni).

Dacă dividendele efectiv plătite sunt sub plafonul de 24.960 lei, atunci nu se datorează contribuție la asigurări sociale de sănătate.
Dacă dividendele efectiv plătite depășesc plafonul de 24.960 lei, atunci se datorează contribuție la asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10% aplicată la plafonul de 24.960 lei, adică 2.496 lei. În situația depășirii plafonului de 24.960 lei, contribuția la sănătate se datorează chiar dacă asociații/acționarii au calitatea de salariați.

Plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe țară trebuie stabilit pe baza tuturor categoriilor de venituri realizate de către fiecare asociat/acționar:

 • Venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • Venituri din activități independente;
 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • Venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • Venituri din investiții;
 • Venituri din alte surse.

Se depune Declarația Unică pentru dividende?

Declarația Unică dividende se depune doar în situația în care s-a depășit plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe țară (24.960 lei pentru anul 2019).
Persoanele care au ridicat dividende sub acest plafon, nu au obligația depunerii Declarației Unice pentru dividendele ridicate.

În ce termen se depune Declarația Unică?
Declarația Unică dividende se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, practic, se depune calculând 30 de zile de la data depășirii plafonului.

Când se plătește contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru dividende?
Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.
Plata contribuției se poate face și anticipat, dar nu mai târziu de data de 15 martie inclusiv a anului următor.

Actualizare 2021:Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale a fost modificat din 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia, în 25 martie.

Începând cu anul 2018, distribuirea dividendelor se poate face și trimestrial, din profitul anului în curs, cu respectarea anumitor condiții:

 • Să existe profit net contabil realizat, respectiv să nu existe pierderi contabile precedente mai mari decât profitul contabil actual;
 • Să se întocmească situațiile financiare interimare (Bilanț interimar);
 • Să fie aprobate situațiile financiare interimare prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Acționarilor (AGA), respectiv Hotarârea Asociatului Unic;
 • Să se respecte cota de participare a asociaților/acționarilor la capitalul social;
 • Să se efectueze inventarierea patrimoniului la data întocmirii bilanțului interimar.

 

Vă oferim două modele AGA dividende editabile:

Model AGA Dividende mai multi asociati – editabil
Model Hotarare dividende Asociat Unic – editabil

Actualizare impozit dividende 2020: 

Impozitul pe dividende 2020 s-a menținut la 5% aplicat la suma dividendelor repartizate.
S-a modificat plafonul celor 12 salarii de bază minime brute pe țară, respectiv plafonul este 26.760 lei (2.230 lei * 12 luni).
Dacă dividendele efectiv plătite sunt sub plafonul de 26.760 lei, atunci nu se datorează contribuție la asigurări sociale de sănătate.
Dacă dividendele efectiv plătite depășesc plafonul de 26.760 lei, atunci se datorează contribuție la asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10% aplicată la plafonul de 26.760 lei, adică 2.676 lei.
Totodată, în 30 de zile de la depășirea plafonului, trebuie depusă declarația unică pentru fiecare asociat care a depășit plafonul.

Actualizare impozit dividende 2021: 

Impozitul pe dividende 2021 este tot 5% aplicat la suma dividendelor repartizate.

Pentru cazul în care se datorează contribuția la sănătate, plafonul la care se calculează procentul de 10% este:

2.300 lei*12 luni = 27.600 lei.

Prin urmare, pentru dividende ridicate în anul 2021 peste plafonul de 27.600 lei, se datorează o contribuție anuală la sănătate de 2.760 lei.

Actualizare impozit dividende 2022: 

Impozitul pe dividende 2022 este tot 5% aplicat la suma dividendelor repartizate.

Pentru cazul în care se datorează contribuția la sănătate, plafonul la care se calculează procentul de 10% este:

2.500 lei*12 luni = 30.600 lei.

Prin urmare, pentru dividende ridicate în anul 2022 peste plafonul de 30.600 lei, se datorează o contribuție anuală la sănătate de 3.060 lei.

Dacă doriți să faceți simulări de calcule privind impozitul pe dividende 2021, precum și contribuția la sănătate datorată, vă punem le dispoziție un calculator impozit dividende 2021.

Experții noștri contabili, cu experiență în calculul de taxe și impozite, pot fi contactați la:
Telefon: 0741 228 697
contact@contabilitatepebune.ro

Suntem sociali: